REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK
Aangepaste versie januari.2019

1) Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro.
    Junioren die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.
    Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering v.d.club die zal plaatsvinden in de loop van jan.of februari.
    Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro ,voor junioren minder dan 16 jaar is dit 60 euro.
    De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.
    Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club,bij evt. latere betaling zal het aanvangslidgeld van 80 euro aangerekend worden.

2) Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt hetzij in jan.of februari.
     Nadien is het verboden te vissen tot aanvang van de wedstrijdkalender.

3) Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater DE GEUL.Het gebruik van leefnetten is verboden (enkel toegelaten tijdens wedstrijdvissen).
    Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden,bij verlies of beschadiging moeten deze vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

4) Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vissport max.gebruik maken van twee hengels. (niet tijdens wedstrijden)

5) Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet deelnemers aan deze wedstrijd,overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

6) Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden en casters.

7) Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht zijn 2 leefnetten te gebruiken,ongeacht wat de vangst is en die men afwisselend zal gebruiken.
    Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max. 20kg per leefnet,boven de 20kg wordt er 20 kg aangerekend en wanneer het gewicht de 25kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

8) Het is verboden te vissen met rek,molen of reel tijdens de viswedstrijden.
    Het gebruik van een voedercup is verboden.
    Het gebruik van een "bol " met voeder is niet toegelaten tijdens de wedstrijden.
    Vissen " halve diep "is niet toegelaten,onderste loodzetting tot max. 40 cm van de haak

9) Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts éénmaal gevoederd worden en dit bij het beginsignaal: 1kg droog voeder,1L witte maden,duur 2x 2 1/2u te
     vissen. Bij deze wedstrijden mag er enkel bijgevoederd worden met gele mais en witte maden; alle andere granen,korrels,deegwaren enz.zijn verboden.
     Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt, 1L witte maden, 2 potten mais van 350 gr enkel gele mais,geen korrels bijvoederen tijdens de wedstrijd,geen deegwaren
     bijvoederen en geen casters.
     Bijvoederen wordt slechts toegestaan tijdens de wedstrijden die langer duren dan 5 uur.
     Bij deze wedstrijden is het toegelaten 5 min.voor eindsignaal te voederen. Het is verboden te voederen met casters,gekleurde maden,ver de vase, gekapte pieren
     en tubifex.
     Voor de dinsdagwedstrijden mag er enkel gevoederd worden met korrel van de club en 1L witte maden,geen deegwaren of andere zaken en geen vast voeder. 
     Enige andere korrel vreemd aan deze van de visclub is verboden.

10) De beperking bij het voeder en het aas is als volgt :
      *  wedstrijden aanvang vanaf 13u :
      3L nat gemaakt voeder en een 1L witte maden.2 potten mais 350 gr MAX.
      * Bij de overige wedstrijden :
      Het voeder is onbeperkt en 1L witte maden. Casters zijn verboden in zowel het voeder als aas. 
      Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking,de gecontroleerde visser is verplicht alle aasdozen en de vismand te openen.
      Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de duur van de wedstrijd en kan geen aanspraak maken voor prijsgeld, de punten voor deze wedstrijd vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag deelnemen en wordt uitgsloten uit de club.

11) Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren,iedere latere klacht is onaanvaardbaar.
      Diegenen die plaatsnummer 1 of 57 trekken zijn verplicht mee te helpen bij de weging.

12) Inschrijvingen dienen uiterlijk 1u1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren,latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard.

13) Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5 min.geschept zijn.

14) Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

15) Een gedregde vis die gehaakt is telt,haken in een andere visdraad telt niet.
      Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd. (behalve voor snoek)
      Nascheppen van de gevangen vis is verboden.
      Het gebruik van een visemmer met een voldoende diam. bij het onthaken is verplicht; ook voor de dagvissers.

16) Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd,iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

17) De max.lengte van de hengelsnoer bedraagt van topeinde tot de haak max.5m.
      De max.lengte van de hengel bedraagt 9,5 m.

18) Bij overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd,waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de
      rangschikking, aanspraak maken op deze punten.

19) Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard,TIJDENS DE WEDSTRIJD en na contactname met één van de bestuursleden die deze klacht
      zal onderzoeken of deze al dan niet gegrond is in aanwezigheid met de melder, klachten na de wedstrijd worden niet meer aanvaard.

20) Het gebruik van gevlochten draad is verboden zowel voor de wedstrijdvissers als voor de dagvissers.

21) Er mag gesnoekt worden met kunstaas of levend visje.
      Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

22) Snoek die men tijdens de wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet te worden en wordt niet meegewogen voor deze wedstrijd.

23) Men is veteraan in het jaar dat men 60 jaar wordt. 
      Junior is men tot 16 jaar,in het jaar dat men 16 jaar wordt.

24) Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet zelf dan maar uitmaken wanneer dit van toepassing is,in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

HET BESTUUR VAN VISCLUB " NOOIT GENOEG" IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.