Visclub Nooit Genoeg

Klein Willebroek

Login

De Redactie :

Webmaster:
De Poorter David
Auteurs:
De Poorter David
Van Loon Jill
Van Loon Nick
Fotograaf:
Van Loon Jill
Van Loon Nick


 

 

Visclub Nooit Genoeg presenteert:

Koppelwedstrijd op zondag 25 augustus 2019

75 euro vooruit
Er wordt gevist van 10u - 12u + 13u - 15u + 15u45 - 18u

Nog even de belangrijke afspraken op een rijtje:
-) Inschrijven kan tot 1,5u voor aanvang wedstrijd
-) Inleg: 10 euro per koppel
-) Lengte hengel: 9,5m - hengelsnoer max 5m
-) Reglement van de visclub blijft gelden!
-) Voederen bij aanvang en laatste 5min van elke periode
-) Bijvoederen enkel met witte maden, gele mais, geen andere producten
-) Bijvoederen met korrel verboden, enkel bij periode van voederen
-) Casters, ver de vase en tubifex zijn verboden
-) Voeder: onbeperkt
-) Aan de haak is alles toegelten behalve casters, gekleurde maden en bolvoeder
-) Prijzentafel: 1 op 2

Kunnen we jullie verwachten?

nooit genoeg

 • REGLEMENT V.Z.W.VISCLUB "NOOIT GENOEG"KLEIN WILLEBROEK
  Aangepaste versie januari.2019

  1) Het jaarlijks lidgeld voor de leden bedraagt 60 euro.
      Junioren die lid zijn onder de 16 jaar betalen 50 euro.
      Inning van het lidgeld wordt éénmalig gedaan tijdens de alg.vergadering v.d.club die zal plaatsvinden in de loop van jan.of februari.
      Het aanvangslidgeld bedraagt 80 euro ,voor junioren minder dan 16 jaar is dit 60 euro.
      De lidgelden van de aangesloten leden worden uiterlijk op 28 februari van ieder jaar betaald.
      Bij niet betaling voor deze datum volgt automatisch uitsluiting uit de club,bij evt. latere betaling zal het aanvangslidgeld van 80 euro aangerekend worden.

  2) Er mag gevist worden tot wanneer de visuitzetting gebeurt hetzij in jan.of februari.
       Nadien is het verboden te vissen tot aanvang van de wedstrijdkalender.

  3) Het is verboden om vis mee te nemen uit het viswater DE GEUL.Het gebruik van leefnetten is verboden (enkel toegelaten tijdens wedstrijdvissen).
      Enkel de leefnetten eigendom van de club mogen gebruikt worden,bij verlies of beschadiging moeten deze vergoed worden met de kostprijs van een gelijkwaardig leefnet.

  4) Ieder lid van de club mag voor het beoefenen van de vissport max.gebruik maken van twee hengels. (niet tijdens wedstrijden)

  5) Tijdens de organisatie van een wedstrijd of verhuur van de visput mag er niet gevist worden door niet deelnemers aan deze wedstrijd,overtreders worden onmiddellijk uitgesloten uit de club.

  6) Er mag gevist worden met alle soort aas aan de haak behalve met gekleurde maden en casters.

  7) Bij aanvang van elke wedstrijd is men verplicht zijn 2 leefnetten te gebruiken,ongeacht wat de vangst is en die men afwisselend zal gebruiken.
      Deze zullen gelijkmatig verdeeld worden tot max. 20kg per leefnet,boven de 20kg wordt er 20 kg aangerekend en wanneer het gewicht de 25kg overschrijdt per net zal er een gewicht van 0 aangerekend worden voor dit net.

  8) Het is verboden te vissen met rek,molen of reel tijdens de viswedstrijden.
      Het gebruik van een voedercup is verboden.
      Het gebruik van een "bol " met voeder is niet toegelaten tijdens de wedstrijden.
      Vissen " halve diep "is niet toegelaten,onderste loodzetting tot max. 40 cm van de haak

  9) Voor de wedstrijden die vanaf 13u beginnen mag er slechts éénmaal gevoederd worden en dit bij het beginsignaal: 1kg droog voeder,1L witte maden,duur 2x 2 1/2u te
       vissen. Bij deze wedstrijden mag er enkel bijgevoederd worden met gele mais en witte maden; alle andere granen,korrels,deegwaren enz.zijn verboden.
       Bij wedstrijden vanaf 10u is het voeder onbeperkt, 1L witte maden, 2 potten mais van 350 gr enkel gele mais,geen korrels bijvoederen tijdens de wedstrijd,geen deegwaren
       bijvoederen en geen casters.
       Bijvoederen wordt slechts toegestaan tijdens de wedstrijden die langer duren dan 5 uur.
       Bij deze wedstrijden is het toegelaten 5 min.voor eindsignaal te voederen. Het is verboden te voederen met casters,gekleurde maden,ver de vase, gekapte pieren
       en tubifex.
       Voor de dinsdagwedstrijden mag er enkel gevoederd worden met korrel van de club en 1L witte maden,geen deegwaren of andere zaken en geen vast voeder. 
       Enige andere korrel vreemd aan deze van de visclub is verboden.

  10) De beperking bij het voeder en het aas is als volgt :
        *  wedstrijden aanvang vanaf 13u :
        3L nat gemaakt voeder en een 1L witte maden.2 potten mais 350 gr MAX.
        * Bij de overige wedstrijden :
        Het voeder is onbeperkt en 1L witte maden. Casters zijn verboden in zowel het voeder als aas. 
        Er zullen selectief controles uitgevoerd worden door lottrekking,de gecontroleerde visser is verplicht alle aasdozen en de vismand te openen.
        Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt het lid dat in overtreding is uitgesloten voor de duur van de wedstrijd en kan geen aanspraak maken voor prijsgeld, de punten voor deze wedstrijd vervallen,2x uitsluiting heeft tot gevolg dat deze visser aan geen enkele wedstrijd ingericht door NG nog mag deelnemen en wordt uitgsloten uit de club.

  11) Elke visser is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren,iedere latere klacht is onaanvaardbaar.
        Diegenen die plaatsnummer 1 of 57 trekken zijn verplicht mee te helpen bij de weging.

  12) Inschrijvingen dienen uiterlijk 1u1/2 voor de aanvang van de wedstrijd te gebeuren,latere inschrijvingen worden niet meer aanvaard.

  13) Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen de 5 min.geschept zijn.

  14) Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend.

  15) Een gedregde vis die gehaakt is telt,haken in een andere visdraad telt niet.
        Enkel levend gevangen vis telt bij de wedstrijd. (behalve voor snoek)
        Nascheppen van de gevangen vis is verboden.
        Het gebruik van een visemmer met een voldoende diam. bij het onthaken is verplicht; ook voor de dagvissers.

  16) Het is verboden schuin te vissen tijdens de wedstrijd,iedere visser vist recht voor zich uit, eveneens in de hoeken.

  17) De max.lengte van de hengelsnoer bedraagt van topeinde tot de haak max.5m.
        De max.lengte van de hengel bedraagt 9,5 m.

  18) Bij overtredingen waarbij beslist wordt dat een lid wordt uitgesloten voor de duur van de wedstrijd,waarbij in sectoren wordt gevist zal de éérstvolgende in de
        rangschikking, aanspraak maken op deze punten.

  19) Onregelmatigheden tijdens de duur van de wedstrijd worden enkel aanvaard,TIJDENS DE WEDSTRIJD en na contactname met één van de bestuursleden die deze klacht
        zal onderzoeken of deze al dan niet gegrond is in aanwezigheid met de melder, klachten na de wedstrijd worden niet meer aanvaard.

  20) Het gebruik van gevlochten draad is verboden zowel voor de wedstrijdvissers als voor de dagvissers.

  21) Er mag gesnoekt worden met kunstaas of levend visje.
        Bij gebruik van levend visje is enkel 1 haak toegelaten, dreghaak met meerdere weerhaken zijn verboden.

  22) Snoek die men tijdens de wedstrijd vangt, dient onmiddellijk teruggezet te worden en wordt niet meegewogen voor deze wedstrijd.

  23) Men is veteraan in het jaar dat men 60 jaar wordt. 
        Junior is men tot 16 jaar,in het jaar dat men 16 jaar wordt.

  24) Veteranen mogen geholpen worden indien nodig en men het vraagt aan zijn buurman, deze moet zelf dan maar uitmaken wanneer dit van toepassing is,in uitzonderlijke gevallen kan deze regel ook van toepassing zijn bij clubleden wanneer dit gevraagd is aan het bestuur en deze hiervoor toestemming geeft.

  HET BESTUUR VAN VISCLUB " NOOIT GENOEG" IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

   

 • Er waren vandaag 18 vissers.
  Er is een totaal gewicht van 521,7 kg vis gevangen.
  De winnaar heeft een gewicht van 58,95 kg gevangen.
  Voor de volledige uitslag druk je op "Lees Meer..." knop

 • Iedere karpervisser dient zich zoals de andere leden aan het algemeen reglement te houden.

  Elke overtreding op het karperreglement wordt bestraft met definitieve uitsluiting uit de club.

  Nieuwe karpervissers moeten rekening houden met de vaste stekken van de vaste karpervissers.

  Indien ze deze stekken willen bevissen moeten ze eerst de visser van deze stek contacteren , en informeren of dit kan die dag of dagen.

  Indien alle vaste stekken op naam staan en na overleg toch ook niet bevist kunnen worden ,kan er door de andere karpervissers enkel gevist worden op het voorste gedeelte van het water (vanaf de nr’s:35 tot 55).

  De vaste stekken op naam mogen dus niet bevist worden zonder overleg met de visser van deze stek(ken) .

  Indien alle vaste stekken vol zijn kan je uw naam doorgeven en zodra er dan een plaats vrij is word deze toegekend aan u,op voorwaarde dat u nog steeds lid bent.

  Iedere karpervisser moet voorzien zijn van volgende zaken:

  1. Een degelijke onthakingsmat . Alle handelingen op het droge dienen op of boven deze mat te gebeuren. (onthaken, meten, wegen, fotograferen)
  2. een ruime en stevige weegzak
  3. een ruime schepnet voor de karper (min 80 of 90 cm voorkant spanwijdte)
  4. Emmer (Alle materialen waarmee een karper in aanraking komtmoeten vooraf nat gemaakt worden.)
  5. Verplicht gebruik van zgn safety rigs.
  6. Er worden haken gebruikt zonder of met micro barb.
  7. Iedere visser moet steeds de nodige documenten bij zich hebben en kunnen voorleggen .

  als na controle blijkt dat u niet over een van boven genoemde spullen of bescheiden beschikt dan is het vissen op karper niet toegestaan!

  Er mag gevist worden met max 2 hengels per visser.

  Er moet steeds recht over de stek gevist worden (niet 1 lijn 10m naar links en de andere 10m naar rechts).

  Telegeleide voerboot is toegestaan.

  Voorslag (safezone leaders o.a.) zijn toegestaan. Leadcore (niet toegestaan)

  Partikels dienen voor gebruik goed geweekt en gekookt te worden tot de kern zacht zijn , vóórdat deze als lokvoer en haakaas gebruikt mogen worden (geen pinda’s i.v.m. het blauwzuur)

  Indien niet aanwezig op visplek lijnen uit het water.

  Voor een wedstrijd dienen de hengels 2voor de wedstrijd uit het water te zijn , en dient men de vis plaats te ruimen voor de wedstrijd.

  Indien er een visuitzetting plaats vind mag er  na visuitzetting niet gevist worden tot de openingswedstrijd.

  Iedere vaste karpervissers heeft zijn eigen vaste stek.

  Deze stekken worden toegekend in onderling overleg met De Poorter David .

  Een vaste karpervisser ben je pas als je het vorige jaar Lid was en met regelmaat (wekelijks) komen vissen bent.

  Uw vaste stek ben je kwijt als je : uw lidgeld te laat betaald ( na eind februari) of niet betaald...

  Vaste plaatsen zijn dan te bekijken op de website , of na te vragen bij de aangeduide persoon.(De Poorter David)

  (Stek1:nr1-3 / Stek2 :nr4-7 / Stek3: nr8-11 / Stek4: nr12-15 / Stek5: nr16-19 / Stek6: nr20-23 / Stek7 nr24-27 / Stek8 nr29-32 )

  Karpervissers die er later bijkomen kunnen dan telkens kiezen uit de overige vrije stekken die die dag dan vrij zijn om te vissen.

  De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen (rekening houdend dat er maar tot het midden mag gevist worden als er iemand over u zit)

   

  Willen ze op een vaste stek zitten van een andere visser kan dit enkel na overleg met de visser van deze stek.


  Indien deze stek of 1 van de andere toch niet vrij is omdat de visser zelf komt vissen , moet hij op vrije stekken vooraan gaan zitten .
  De nr 35 tot nr 55 zijn ook steeds vrij te bevissen (rekening houdend dat er maar tot het midden mag gevist worden als er iemand over u zit)


  Kom je enkel overdag vissen op karper , mag je zitten waar je wil maar indien de visser van de stek komt voor een nacht sessie moet je s ’avonds tijdig plaats maken of u verplaatsen.
  Respect naar elkaar en communicatie is hier toch ook een belangrijk punt .

  Een vaste stok visser kan nooit weggestuurd worden van uw stek, als deze al aanwezig is bij uw aankomst.

  Het naleven van het reglement en de hierboven vermelde "vaste"stekken word streng gecontrolleerd

  Er kan voor de vaste karpervissers een sleutel gevraagd worden voor de toiletten. Deze kan je bekomen via De Poorter_David.

  Indien je deze sleutel kwijt speelt moet je deze zelf betalen.

  Het gebruik van de toiletten en sleutel dienen op een verantwoorde manier gebruikt te worden.

  Indien we merken dat hier misbruik van word gemaakt worden deze sleutels onmiddellijk terug gevraagd

  Het is verboden

  • uw afval te laten slingeren.
  • om vissen te zakken
  • gevlochten lijn als hoofdlijn te gebruiken, gevlochten lijn als onderlijn (rig) is wel toegestaan. (kwetsen bekken en te klein water)
  • om karpers te merken, beschadigen, doden of mee te nemen.
  • Leadcore te gebruiken
  • Pinda’s te gebruiken
  • Boilie's niet gereglementeerd voor gebruik op de Belgische markt zijn verboden "FAVV:Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen")
  • Nachtlawaai te maken

  Controle Materiaal en Stekken :

  De Poorter David en het Bestuur

   

  Reglement is goedgekeurd door het voltallige bestuur

   

  Aanpassingen aan het reglement zijn mogelijk , en worden gepubliceerd op de website (http://www.visclubnooitgenoeg.be) en uitgehangen in de kantine.

   

  Lidgeld

  Het lidgeld voor het 1ste jaar bedraagt 65€ het 2de jaar is dit 45€

  Juniors jonger dan 16jaar betalen het 1ste jaar 45€ en het 2de jaar 35€

  Het lidgeld wordt eenmalig betaald tijdens de algemeen vergadering van de club , die zal plaatsvinden ieder jaar in de loop van de maand januari.

  De lidgelden van de aangesloten leden moeten ten laatste betaald zijn tegen einde van de maand februari.

  Bij niet betaling voor deze datum volgt automatische uitsluiting uit de club , bij evt. latere betaling zal er dan terug 65€ of 45€ voor juniors aangerekend worden.

  Vragen en info Stekken bij:

  De Poorter David

  GSM: 0477.83.43.92

  E-Mail :depoorterdavid@visclubnooitgenoeg.be

  Controle Materiaal en Stekken :

  De Poorter David en het Bestuur

  Toegewezen Stekken

  Stek 1 (nr01-03) : De Jonghe Kelly

  Stek 2 (nr04-07) : De Jonghe Eddy

  Stek 3 (nr08-11) : Landuydt Glenn

  Stek 4 (nr12-15) : De Decker Nils

  Stek 5 (nr16-19) : Vrij

  Stek 6 (nr20-23) : De Nutte Veerle

  Stek 7 (nr24-27) : De Poorter David

  Stek 8 (nr29-32) : De Poorter Brandon

  : vrij

  visclub nooit genoeg - stekken

  alle overige vis plaatsen niet vernoemd in bovenstaande kunnen ook bevist worden door de sporadische karpervisser

  Aanpassingen aan het reglement zijn mogelijk , en worden gepubliceerd op de website (http://www.visclubnooitgenoeg.be) en uitgehangen in de kantine.

  Algemeen Reglement

 •  

  Ontstaan van Visclub Nooit Genoeg

  De Visclub “NOOIT GENOEG” werd gesticht op 3 mei 1982 in het Volkshuis van Klein Willeboek bij Maria en Gilbert onder een paar vrienden aan de toog.

  De stichters waren :

  Voorzitter :

  Constant De Meyer
   

  Leden :

  Mostien Raoul
      Eeckeleers Leo
  Verschaeren Jean
  Mostien Walter
  Leemans Gilbert
    Braet Leon

  Er werden nog een paar vrienden geronseld en de éérste officiële wedstrijden werden gegeven op het kanaal “de vaart van Willebroek.

  Het éérste jaar werden slechts een 6tal wedstrijden op de vaart gegeven.

  De daaropvolgende jaren steeg het ledental naar een 20 deelnemers en werd gevraagd om het aantal wedstrijden te vermenigvuldigen zodat er 6 wedstrijden op het kanaal werden gevist en 6 wedstrijden op een put,die dan gehuurd werd zoals de Meyersbroeken in Heindonk,Visput Marckx in Bornem,en de staatsputten in Niel..

  De volgende jaren ging het steeds opwaarts met de leden en werd er gezocht voor het huren van een eigen visvijver in de onmiddellijke omgeving van Klein Willebroek,er werden onderhandelingen gevoerd voor een visvijver in Ruisbroek,Puurs met een negatief resultaat.

  Uiteindelijk viel ons oog op de Geul van Klein Willebroek,destijds eigendom van de papierfabriek De Naeyer Van Willeboek en na onderhandeling met de directie mochten er een

  paar wedstrijden gegeven worden op deze vijver en men besloot deze te laten doorgaan op vrijdagavond tijdens de zomermaanden Juli-Augustus.

  Een kantien of soortgelijk was er niet voorhanden het bier werd gekoeld in de visvijver en glazen was nog niet aan de orde.

  Het papierfabriek De Naeyer liep op zijn laatste benen en er werd kontact gezocht met de directie vd fabriek en om wat gewicht in de weegschaal te brengen werden bij de onderhandelingen de Gemeente Willebroek onder burgemeesterschap van H.Adriaensens betrokken ,deze kregen een positieve invloed en er werd bekomen dat er mocht gevist worden

  op een kleine strook vd visvijver,lokatie was achter de aanwezige huizen en de nog bestaande

  loods die destijds gekocht was door jachtenmaker Vennekes van Boom.

  De nodige infrastructuurwerken werden uitgevoerd aan de visvijver met oeverbeschoeiing en uitbreiding v.d.oeverzone van 25 visplaatsen naar 56 plaatsen.

  Bij onderhandelingen met Vennekes werd er bekomen dat er een houten garage en een stuk grond werd geleend aan de visclub,op deze werd plaats werd dan de éérste steen gelegd voor het chalet die nadien uitgebreid is met de houten garage die afgebroken werd en bijgebouwd aan het éérste chalet.

  Na het sluiten van het papierfabriek werden de gronden te koop gesteld en er werd onderhandeld over de koop vd visvijver door de Gemeente Willebroek en het Provinciebestuur om het gehele natuurgebied aan te kopen.

  Uiteindelijk is het gehele natuurgebied gekocht door het Provinciebestuur en huren wij “Visclub NOOIT GENOEG “momenteel vd Provincie.

   

  Er wordt aangenomen dat de huidige visput vroeger ontstaan is als turfput,zéér gekend in de streek,jaartal onbekend.

   

  Stichtingsdatum : 3 Mei 1982

  Toetreding staatsblad met de V.Z.W. onder Identificatienummer 3048/88 op 10/3/1988

  Voorzitter : Constant De Meyer
  Ondervoorzitter : Mostien Raoul
  Schatbewaarder : Pattyn Eliza
  Bestuurder : Eeckeleers Leo

   

  Op 28 januari 1989 wordt het bestuur:

  Voorzitter : Cools Leopold
  Ondervoorzitter : Mostien Raoul
  Schatbewaarder : De Poorter Edgard
  Secretaris : Van Moer Victor
  Bestuurder : Eeckeleers Leo
    De Poorter Jules
  Ontslagnemend : Pattyn Eliza
    Constant De Meyer

   

  Op 21/4/1994 wordt het bestuur:

  Voorzitter : Cools Leopold
  Ondervoorzitter : Mostien Raoul
  Schatbewaarder : Vercammen Thierry
  Secretaris : Eeckeleers Leo
  Bestuurder :
   
  Ontslagnemend : De Poorter Jules
    De Poorter Edgard
    Van Moer Victor

   

  Op 1/10/1998 wordt het Bestuur tot heden

  Voorzitter : Lauwers Kamiel
  Ondervoorzitter : Mostien Raoul
  Schatbewaarder : Vercammen Thierry
  Secretaris : Eeckeleers Leo
  Wedstrijdleider : Eeckeleers Leo
  Bestuurder : De Jonghe Fanny
    Corremans Eric
    De Schrijver Jan
  Ontslagnemend : Cool Leopold

   

   

  Visbestand:

  Snoek , snoekbaars,voorn, windes, baars , Karper , Brasem , zeelt ,paling.

   

  Visuitzetting

  Jaarlijks een visuitzetting tussen de 3 a 4T waarvan 80% Brasem en 20% overige vissoorten.

   

  Gemiddelde diepte;

  Tussen 1,5 m en 1,8 m

 • Reglement Interclubwedstrijden “Nooit Genoeg“ Klein Willebroek.

  Inschrijvingen ten laatste 1 1/2u voor aanvang viswedstrijd.

  Er wordt gevist van 13u tot 15u30 en van 16u15 tot 18u45.

  Max. toegelaten voeder bedraagt 3L nat voeder, eenmaal voederen bij aanvang van de wedstrijd.

  Tijdens de wedstrijd is het enkel toegelaten bij te voederen met witte maden 1L en 2 potten gele mais, pot van 380 gr.max.

  Het is verboden te voederen met casters, gekleurde maden, ver de vase , gekapte pieren, tubi fex.

  Er mag gevist worden met alle soort aas behalve met gekleurde maden, casters en voederbol.

  Bij aanvang van de wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten te plaatsen, deze zullen gelijkmatig worden verdeeld,

  Netten worden ter beschikking gesteld door de club.

  Max gewicht per leefnet 20 kg, bij overschrijding boven 20 kg blijft 20 kg vanaf 25 kg is deze leefnet 0 kg

  Het is verboden te vissen met rek, molen of reel en met gevlochten draad.

  Het gebruik van een voedercup is verboden.

  Vissen op halve diepte is verboden. Onderste loodzetting mag max.40 cm van de haak verwijderd worden.

  Elke vissen is verplicht zijn eigen weging bij te wonen en te controleren ,iedere latere klacht is onaanvaardbaar.

  Een vis gehaakt bij het eindsignaal moet binnen 5 min. geschept zijn, een gedregde vis die gehaakt is telt, haken in een andere visdraad telt niet, nascheppen van de vis is verboden.

  Het gebruik van een emmer bij het onthaken is verplicht.

  Elke vissen vist recht voor zich uit, schuin vissen is niet toegelaten.

  Bij gelijkheid van gewicht is het hoogste nummer doorslaggevend

  Er wordt gevist is sectoren van max. 10 vissers per sector.

  De Max. lengte van de hengel bedraagt 9,5 m, (geen 10m met verlengstuk), de max lengte van de hengelsnoer van top einde tot haak bedraagt 5 m.

  Snoek gevangen tijdens de wedstrijd moet onmiddellijk terug gezet worden en telt niet mee voor de wedstrijd.

  Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

  Het Bestuur,

Volgende Wedstrijd

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.

Aankomende evenementen

juli
1

01.07.2019 - 31.08.2019

aug
27

27.08.2019 13:00 - 18:00

sept
3

03.09.2019 13:00 - 18:00

sept
10

10.09.2019 13:00 - 18:00

sept
17

17.09.2019 13:00 - 18:00

Nieuwste leden

 • Iskren
 • Katya76
 • Vissertje Daan
 • Joordyy111
 • Schryverke

 

Google+